ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MET ANNEMIEKE, GEVESTIGD TE WILLEM BARENTSZSTRAAT 39, 3572PC UTRECHT, KVK NUMMER 71724931

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Artikel 3. Offertes

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5. Geheimhouding

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Artikel 7. Betaling

Artikel 8. Betalingsverzuim

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11 Klachten

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten en verrichte werkzaamheden waaronder consultancy, projectleiding en training,

Opdrachtgever: de persoon of onderneming of organisatie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of de persoon die deelneemt aan een (traject op het gebied van) coaching of training.

Opdrachtnemer: Met Annemieke, KvK nr.: 71724931 die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van producten en diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan zal de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.5 Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.

Artikel 3. Offertes

3.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn 30 dagen geldig vanaf de datum van ontvangst van de offerte, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen diezelfde 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.

3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.
3.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de offerte leiden niet tot verplichtingen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst houdt voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

4.2. Indien en voor zover het een goede uitvoering van de overeenkomst ten goede komt, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden als de in de overeenkomst beoogde adviseur, trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.

4.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer de houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten eenmalig uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. Tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

6.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.3. Het cursusmateriaal mag eenmalig en alleen gebruikt worden voor doeleinden die voortvloeien uit of verbandhouden met de overeenkomst. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij opdrachtnemer.

Artikel 7. Betaling

7.1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per geleverde dienst of product en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.

7.2. Alle honoraria zijn exclusief btw en inclusief reiskosten. Over andere bijkomende kosten worden altijd eerst afspraken gemaakt.

7.3. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta op bankrekeningnummer NL54BUNQ2036338038, t.n.v Met Annemieke.

Artikel 8. Betalingsverzuim

8.1. Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld door opdrachtnemer en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 8 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is. Dan is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden. Ook is hij gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

8.2. Bij betalingsverzuim is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

8.3. Als opdrachtgever in verzuim is, kan opdrachtnemer zijn vordering langs gerechtelijke weg incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

8.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.

8.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden

9.1. Een opdrachtgever en de opdrachtnemer annuleren alleen als het echt niet anders kan en doen dit in overleg.

9.2. Annuleren van gemaakte afspraken kan telefonisch tot 48 uur voor de afspraak en dient door Met Annemieke te worden bevestigd. Anders worden de kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

9.3. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van vanbuiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Afspraken zullen in overleg worden verschoven naar latere data. Stakingen, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming onder meer door arbeidsongeschiktheid of overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten worden onder overmacht begrepen.

9.4. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9.5. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever tijdens het werk op een door opdrachtnemer verzorgde locatie geleden zaakschade en/of letselschade als deze toe te rekenen is aan het handelen dan wel nalaten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken als dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.

10.2. In geval opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 10.1 dan is aansprakelijkheid van opdrachtnemer (inclusief eventuele personen met wie opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten), wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving en gevolgschade – beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.

10.3. Als, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen standhoudt, dan is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelimiteerd tot een bedrag van 1.000,-.

10.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.

Artikel 11 Klachten

11.1. Bij ontevredenheid van de opdrachtgever, neemt deze contact op met Annemieke via mailen@metannemieke.com of 06-22017841. De intentie van Met Annemieke is om er samen uit te komen.

Mochten dat onverhoopt niet lukken, dan dient de opdrachtgever een klacht in. Een klacht is een uiting van onvrede over de organisatie, een dienst of product of over de bejegening door iemand die namens Met Annemieke diensten verleent.

11.2. Behandelaar van de klacht is een onafhankelijke partij.

11.3. Klachtbehandeling:

  1. de klacht wordt eerst besproken tussen klager en aangeklaagde;
  2. beide partijen kunnen gehoord worden volgens het beginsel van hoor en wederhoor;
  3. De behandelaar bemiddelt tussen de beide partijen.

11.4. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. De behandelaar en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het kader van hun functie dan wel in het kader van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.

11.5. Beide partijen hebben recht op inzage van alle bij de behandeling van de klacht ingebrachte stukken;

11.6. Zo nodig doet de behandelaar uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een advies over door beide partijen te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;

11.7. De behandelaar doet binnen redelijke termijn aan de klager en aan de aangeklaagde schriftelijk mededeling over haar bevindingen naar aanleiding van de klacht.

11.8 Het Nederlandse recht is van toepassing.

inspiratie

inspiratie mail

Ja! Ik ontvang graag één keer per maand een inspiratiemail van ‘Met Annemieke’